THANH CÔNG CỤ CORONA TRONG 3DSMAX

Thanh Công Cụ Corona Trong 3DsMax

ĐỒ HỌA SÀI GÒN chia sẻ hướng dẫn Thanh công cụ Corona trong 3DsMax

+ Chức năng: giúp nhanh chóng mở các chức năng và tạo các đối tượng trong corona

+ Cách dùng đối với các công cụ vẽ mới đối tượng:

 1. Chọn vùng nhìn phù hợp (Top, Left ….)
 2. Chn công cụ trên thanh Toolbar
 3. Thc hiện các thao tác vẽ

+ Cách dùng đối với các công cụ trên thanh công cụ corona mcác chức năng:

⇒Click vào công cụ để mbng chức năng cn dùng.

thanh-cong-cu-corona

Create Corona Camera – Thêm mt máy nh Corona

Chọn vùng nhìn Top -> click vào công cụ -> click vào điểm để đặt vị trí came đồng thời vẫn gichuột và kéo đến vị

trí để đặt đuôi camera -> thả chuột để kết thúc vẽ -> click chuột phải để thoát lệnh vẽ

thanh-cong-cu-corona-Create-Corona-Camera

Về vùng nhìn phối cnh chnh lại góc nhìn camera cho phù hợp -> nhấn phím C để vào vùng nhìn camera

thanh-cong-cu-corona-Create-Corona-Camera-vung-nhin

Create Corona Camera from view – To Camera Corona tchế đxem phi cnh

Khi bạn đang ở vùng nhìn phối cnh (Perspective) > click vào công cụ -> 1 camera sẽ được tạo và tự động chuyn

thành vùng nhìn camera, hình ảnh trong camera chính là hình ảnh của vùng nhìn hiện tại

thanh-cong-cu-coron-hinh-anh-trong-vung-nhin

hinh-anh-trong-vung-nhin-2

Create Corona Light – Thêm mt loại đèn trong Corona

 1. Chọn riêng đối tượng muốn đặt đèn hoặc nhấn F3 để thấy vị trí đặt đèn
 2. Click vào công cụ
 3. Click vào vị trí đặt đèn đồng thời gichuột kéo rê để lấy kích thước đèn
 4. Thchuột để kết thúc vẽ -> click chuột phải để thoát lệnh vẽ
 5. Chọn đèn và tùy chỉnh biên dạng (dạng phẳng, đĩa, tròn, trụ) cùng các thông số đèn trong tab Modify

Bng chỉnh thông số đèn

thanh-cong-cu-corona-bang-thong-so-den

Create Corona Sun – Thêm mt mt tri Corona

Về vùng nhìn Top -> click vào công cụ -> click vào vị trí đặt mặt trời đồng thời gichuột kéo đến vị trí đặt target

mặt trời -> thả chuột -> di chuyn chuột để lấy cao độ mặt trời -> click kết thúc vẽ -> click chuột phải thoát lệnh vẽ

thanh-cong-cu-corona-Create corona sun

Create Corona Scatter – Thêm mt icon Scatter trong Corona

Tri nhanh nhiều đối tượng trong khung cảnh (trồng cây, trải cỏ…..)

 1. Click vào công cụ
 2. Click đặt vị trí icon Scatter đồng thời gichuột kéo rê để lấy kích thước ca icon Scatter
 3. Thchuột để kết thúc vẽ -> click chuột phải để thoát lệnh vẽ
 4. Chn icon Scatter và tùy chnh các thông số của Scatter trong tab Modify

thanh-cong-cu-corona-Create Corona Scatter

thanh-cong-cu-corona-bang Create Corona Scatter

Create Corona Proxy – Thêm một icon Proxy Corona

Đưa đối tượng trong khung cảnh về dng hiển thị nhẹ ít lưới

 1. Click vào công cụ
 2. Click đặt vị trí icon Proxy đồng thời gichuột kéo rê để lấy kích thước ca icon Proxy
 3. Thchuột để kết thúc vẽ -> click chuột phải để thoát lệnh vẽ
 4. Chn icon Proxy và tùy chnh các thông số ca Proxy trong tab Modify

Open unified Corona Lister – Mbng danh sách ngun sáng và Scatter trong file

+ Click vào công cụ để mra bng danh sách

Ở Tab Lights: liệt kê tất cả các ngun sáng có trong file

Ở Tab Scatter: liệt kê tất cả các Scatter có trong file

+ Tick vào 1 nguồn sáng hoc 1 Scatter schọn và tùy chỉnh được ngun sáng hoc Scatter đó trực tiếp trong scene

Tab Lights

Tab Scatter

thanh-cong-cu-corona-tab scatter

Open Corona Proxy Exporter Mbng Corona Proxy Exporter

+ Chuyển đối tượng trong file sang dạng proxy (hiển thị đối tượng dạng ít lưới để làm giảm dung lượng file)

 1. Chọn đối tượng trong file
 2. Click vào công cụ để mra bng Proxy Exporter
 3. Chọn các tùy chọn trong bảng Proxy Exporter
 4. Nhn vào Export selected objects

Open Corona Converter – Mbng Corona Converter Script

+ Chuyển đổi về trình render Corona (từ Vray sang Corona)

 1. Click vào công cụ để mra bng Corona Converter
 2. Chọn các tùy chọn trong bảng Corona Converter
 3. Nhấn vào Convert

Open Corona Material Library – Mở bảng thư viện vật liệu có sẵn trong Corona

 1. Click vào công cụ để mra bng Corona Material Library
 2. Click vào 1 loại vật liệu để xem danh sách các vật liệu bên trong
 3. Nhn phím M để mbảng vật liệu ca 3dsmax
 4. Click vào 1 vật liệu có sẵn của thư viện Corona đồng thời gichuột và kéo thả vào 1 ô trong bảng vật liệu M
 5. Áp vật liệu cho đối tượng trong file

thanh-cong-cu-corona-Open Corona Material Library

Open Corona Interactive LightMix Setup – Mbng thiết lp LightMix

+ Cập nhật lại các nguồn sáng có trong Scene

+ Các bước thực hiện:

 1. Click vào công cụ để mra bng Corona Interactive LightMix Setup
 2. Click chọn Instanced Lights
 3. Click vào Generate

Open Corona VFB – Mbng render Corona VFB

Click vào công cụ để mra bng Corona VFB => sẽ xem hình ảnh đã render hoặc tùy chỉnh các thông số trong bng Corona VFB

Start interactive rendering in Corona VFB – Bt chức năng kết xuất tương tác trong VFB

Click vào công cụ để bắt đầu render với chế độ tương tác trực tiếp trong bảng VFB, vừa chnh sửa vừa render

Start interactive rendering in active viewport

+ Bắt đầu render với chế độ render tương tác trực tiếp ở vùng nhìn đang chọn

 1. Chọn vùng nhìn muốn render
 2. Click vào công cụ => vùng nhìn được chn sẽ được render mà không cn mbng VFB

+ Mi ln kéo chỉnh kích thước của vùng nhìn => sbắt đầu render lại

+ Nếu có 2 vùng nhìn:

 1. Click chọn đối đượng trong vùng nhìn đang render => sẽ chọn được đối tượng đó trong Scene
 2. Khi tác động đến đối tượng ở vùng nhìn khác (VD: di chuyển vị trí hoặc thay đổi vật liệu…. của đối tượng)

=> sẽ render lại và cập nhật các thay đổi đó trực tiếp trong vùng nhìn đang render

+ Nếu mun dừng render:

 1. Rê chuột vào vùng nhìn đang render => sẽ hiện lên chữ Switch viewport
 2. Click vào Switch viewport => sẽ hin ra danh sách
 3. Chọn 1 vùng nhìn bất kì trong danh sách => sdừng render và chuyển sang vùng nhìn được chn

danh-sach-switch-viewport-1

Resume last render

+ Render tiếp tc vi kết quca ln render cui cùng (phn render chưa hoàn tất trong khi đang mở file 3dsmax)

+ Các bước thực hiện:

 1. Nếu bn đang render nhưng chưa hoàn tất và bạn nhn STOP để dừng render (nhưng chưa tắt file 3dsmax)
 2. Click vào công cụ để bật chức năng
 3. Corona sẽ render tiếp với kết quả ca lần render cuối cùng


Trên đây là phần hướng dẫn bảng thanh công cụ corona trong 3DsMAx cho các bạn đang co nhu cầu tham gia khóa học Corona 


>>Xem thêm

BẢNG SETTING CORONA TRONG 3DSMAX

GIAO DIỆN CORONA VFB TRONG 3DSMAX

Chi tiết và học phí khóa học corona cấp tốc – đào tạo cơ bản đến chuyên sâu

VUI LÒNG CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU ĐỂ NHẬN BÀI TẬP THỰC HÀNH